Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

En liste med frekvente verb på B2-nivå 📕

Verbliste til deg som er på B2-nivå

Her ser du en oversikt over verb som er relevante å lære når du er på B2-nivå i norsk. Vi må lære disse tre formene for å kunne bruke verbene. 

Presens er ikke inkludert i denne tabellen fordi presens er veldig lett:

I presens tar nesten alle verb +r :
å sove -> sover 😴
å smile -> smiler 😁
å kysse -> kysser 😘

Det er bare noen få verb i norsk som har uregelrett presens. Du finner dem også i denne tabellen. 

INFINITIVPRETERITUM

PRESENS PERFEKTUM

(hjelpeverb: har)

å bli utsatt forble utsatt forhar blitt utsatt for
å få gå i fredfikk gå i fredhar fått gå i fred
å bli plagetble plagethar blitt plaget
å tafsetafsethar tafset
å tillatetillothar tillat
å støttestøttethar støttet
å mishandlemishandlethar mishandlet
å kjeftekjeftethar kjeftet
å se bekymret utså bekymret uthar sett bekymret ut
å skille segskilte seghar skilt seg
å gifte seggiftet seghar giftet seg
å separere segseparerte seghar separert seg
å være sikker på atvar sikker på athar vært sikker på at
å nektenektethar nektet
å tilbringetilbraktehar tilbrakt
å stille oppstilte opphar stilt opp
å nå måletnådde målethar nådd målet
å få lisensfikk lisenshar fått lisens
å innebæreinnebarhar innebåret
å være glad på noens vegnevar glad på noens vegnehar vært glad på noens vegne
å bryte utbrøt uthar brutt ut
å skyte målskjøt målhar skutt mål
å tapetaptehar tapt
å vinnevanthar vunnet
å toppe lagettoppet lagethar toppet laget
å motiveremotivertehar motivert
å engasjereengasjertehar engasjert
å være opptatt avvar opptatt avhar vært opptatt av
å ta medaljertok medaljerhar tatt medaljer
å måpemåptehar måpt
å dyrke fram talenterdyrket fram talenterhar dyrket fram talenter
å gjøre rent bordgjorde rent bordhar gjort rent bord
å være født med ski på beinavar født med ski på beinahar vært født med ski på beina
å gå i deres fotsporgikk i deres fotsporhar gått i deres fotspor
å tørreturtehar turt
å sette pris påsatte pris påhar satt pris på
å si noe i korsa noe i korhar sagt noe i kor
å ta kontroll overtok kontroll overhar tatt kontroll over
å være kritisk tilvar kritisk tilhar vært kritisk til 
å gjemmegjemtehar gjemt
å smuglesmuglethar smuglet
å formidleformidlethar formidlet
å se seg tjent medså seg tjent medhar sett seg tjent med
å ha nytte avhadde nytte avhar hatt nytte av
å gjeldegjaldthar gjeldt
å påvirkepåvirkethar påvirket
å ha kontroll overhadde kontroll overhar hatt kontroll over
å varevarhar vært
å havne i fengselhavnet i fengselhar havnet i fengsel
å utbryteutbrøthar utbrutt
å ytreytrethar ytret
å være i stand tilvar i stand til har vært i stand til 
å sukkesukkethar sukket
å oppsøkeoppsøktehar oppsøkt
å være villig tilvar villig til har vært villig til 
å triggetriggethar trigget
å lindrelindrethar lindret
å tjene seg søkkrike påtjente seg søkkrike påhar tjent seg søkkrike på
å innbille seg noeinnbilte seg noehar innbilt seg noe
å gjenopprette balansengjenopprettet balansenhar gjenopprettet balansen
å kurerekurertehar kurert 
å ha æren forhadde æren for har hatt æren for
å være kritisk tilvar kritisk til har vært kritisk til 
å stemme ved valgstemte ved valghar stemt ved valg
å stemme på noenstemte på noenhar stemt på noen
å bruke stemmerettenbrukte stemmerettenhar brukt stemmeretten
å være opptatt av var opptatt av har vært opptatt av 
å påvirkepåvirkethar påvirket
å støttestøttethar støttet
å styrestyrtehar styrt
å kjempe for noekjempet forhar kjempet for
å avbryteavbrøthar avbrutt
å bestikkebestakkhar bestukket
å misbruke maktmisbrukte makthar misbrukt makt
å ødeleggeødelahar ødelagt
å streikestreikethar streiket
å mele sin egen kakemelte sin egen kakehar melt sin egen kake
å sørge forsørget forhar sørget for
å skaffe (seg)skaffet (seg)har skaffet seg
å få behandlet en sakfikk behandlet en sakhar fått behandlet en sak
å giddegaddhar giddet 
å sitte i regjeringsatt i regjeringhar sittet i regjering
å bekjempebekjempethar bekjempet
å skorte påskortet påhar skortet på
å bli henlagtble henlagthar blitt henlagt
å sone en straffsonet en straffhar sonet en straff
å innebæreinnebarhar innebåret
å rehabilitererehabiliterte har rehabilitert 
å fnyse av noefnyste av noehar fnyst av noe
å tilgitilgahar tilgitt
å få erstatningfikk erstatninghar fått erstatning
å hevne seghevnet seghar hevnet seg 
å avskrekkeavskrekkethar avskrekket
å forbedre segforbedret seghar forbedret seg 
å trekke seg fra politiske vervtrakk seg fra politiske vervhar trukket seg fra politiske verv
å se fordelen av noeså fordelen av noehar sett fordelen av noe
å få noen tiltaltfikk noen tiltalthar fått noen tiltalt
å bli satt bak lås og slå ble satt bak lås og slå har blitt satt bak lås og slå 
å tale fornærmedes saktalte fornærmedes sakhar talt fornærmedes sak 
å virke uhøfligvirket uhøflighar virket uhøflig 
å ha en utstrakt håndhadde en utstrakt hånd har hatt en utstrakt hånd
å kalle en spade for en spadekalte en spade for en spade har kalt en spade for en spade 
å gjøre noe av religiøse grunnergjorde noe av religiøse grunnerhar gjort noe av religiøse grunner
å forberede segforberedte seg har forberedt seg 
å være behov forvar behov forhar vært behov for
å integrere (seg)integrerte (seg)har integrert seg 
å anerkjenneanerkjentehar anerkjent 
å reservere seg mot kvoteringreserverte seg mot kvotering har reservert seg mot kvotering 
å gjenspeilegjenspeilethar gjenspeilet
å hindrehindrethar hindret
å overleveoverlevdehar overlevd
å kvie segkviet seg har kviet 
å ta et skritt tilbaketok et skritt tilbakehar tatt et skritt tilbake 
å jobbe mot måletjobbet mot målet har jobbet mot målet 
å innføre endringerinnførte endringerhar innført endringer
å lanserelansertehar lansert
å utfordre grenseneutfordret grensenehar utfordret grensene
å gå den ekstra milengikk den ekstra milen har gått den ekstra milen 
å tilpasse seg tempoettilpasset seg tempoet har tilpasset seg tempoet 
å fordelefordeltehar fordelt
å forberede segforberedte seg har forberedt seg 
å følge ordrefulgte ordrehar fulgt ordre
å gå rett i baretgikk rett i barethar gått rett i baret 
å stille seg bak et forslag stilte seg bak et forslag har stilt seg bak et forslag 
å oppdageoppdagethar oppdaget 
å bekreftebekreftet har bekreftet 
å nedstamme franedstammet frahar nedstammet fra 
å ha kjennskap tilhadde kjennskap til har hatt kjennskap til 
å være skeptiske til var skeptisk til har vært skeptisk til 
å dø som fluerdøde som fluer har dødd som fluer 
å bøye seg i støvetbøyde seg i støvet har bøyd seg i støvet 
å utsette seg for en risikoutsatte seg for en risikohar utsatt seg for en risiko 
å spare livsparte liv har spart liv 
å stemmestemte har stemt 
å fortjenefortjente har fortjent 
å innrømmeinnrømmet har innrømmet 
å klare seg braklarte seg brahar klart seg bra 
å reagerereagerte har reagert 
å blande seg inn iblandet seg inn i har blandet seg inn i 
å foregåforegikk har foregått 
å strekke ut en håndstrakk ut en hånd har strukket ut en hånd 
å leve opp til forventningenelevde opp til forventningenehar levd opp til forventningene
å erteertet har ertet 
å verdsetteverdsatte har verdsatt 
å inspirereinspirertehar inspirert 
å utretteutrettet har utrettet 
å overleveoverlevde har overlevd 
å enes omentes om har entes om 
å kikke bort påkikket bort på har kikket bort på 
å blunkeblunket har blunket 


Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?