Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

En liste med frekvente verb på A2-nivå 📕

Verbliste til deg som er på A2-nivå

Her ser du en oversikt over verb som er relevante å lære når du er på A2-nivå i norsk. Presens er ikke inkludert i denne tabellen fordi presens er veldig lett:

I presens tar alle verb +r :
å sove -> sover 😴
å smile -> smiler 😁
å kysse -> kysser 😘

INFINITIVPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM
(hjelpeverb:
har)
å anbefaleanbefaltehar anbefalt
å annonsereannonsertehar annonsert
å badebadethar badet
å bakebaktehar bakt
å barbere segbarberte seghar barbert seg
å be omba omhar bedt om
å behandlebehandlethar behandlet
å beskrivebeskrevhar beskrevet
å blandeblandethar blandet
å bli tilble tilhar blitt til
å blåseblåstehar blåst
å bløbløddehar blødd
å brekkebrakkhar brukket
å brennebranthar brent
å burdeburdehar burdet
å byttebyttethar byttet
å deltadeltokhar deltatt
å diskuterediskutertehar diskutert
å drive meddrev  medhar drevet med
å eieeidehar eid
å elskeelskethar elsket
å endeendtehar endt
å etablere segetablerte seghar etablert seg
å fallefalthar falt
å feirefeirethar feiret
å finnefanthar funnet
å finne utfant ut har funnet ut
å finnesfanteshar funnes
å flyfløyhar flydd
å forandre segforandret seghar forandret seg
å foretrekkeforetrakkhar foretrukket
å forstueforstuethar forstuet
å fraktefraktethar fraktet
å frysefrøshar frosset
å gjeldegjaldthar gjeldt
å gjemme seggjemte seghar gjemt seg

å gjøre

👉 uregelrett i presens: gjør

gjordehar gjort
å glemmeglemtehar glemt
å gligledhar glidd
å hendehendtehar hendt
å hengehanghar hengt
å henge opphengte opp har hengt opp
å hinkehinkethar hinket
å hjelpehjalphar hjulpet
å holdeholdthar holdt
å inkludereinkludertehar inkludert
å innkalleinnkaltehar innkalt
å inspirereinspirertehar inspirert
å invitereinvitertehar invitert
å kallekaltehar kalt
å kjennekjentehar kjent
å kle av segkledde av seghar kledd av seg
å kle på segkledde på seghar kledd på seg
å kle segkledde seghar kledd seg
å likne påliknet påhar liknet på
å lure pålurte påhar lurt på
å lykkeslykteshar lyktes
å lyveløyhar løyet
å mistemistethar mistet
å motiveremotivertehar motivert
å mumlemumlethar mumlet
å møtemøttehar møtt
å oppleveopplevdehar opplevd
å overtaleovertaltehar overtalt
å passepassethar passet
å passe påpasset påhar passet på
å passerepassertehar passert
å pleiepleidehar pleid
å plystreplystrethar plystret
å presentere segpresenterte seghar presentert seg
å putteputtethar puttet
å pyntepyntethar pyntet
å registrere segregistrerte seghar registrert seg
å regne medregnet medhar regnet med
å rekkerakkhar rukket
å reparerereparertehar reparert
å riredhar ridd
å rydderyddethar ryddet
å røverøvethar røvet
å røykerøyktehar røykt
å sammenliknesammenliknethar sammenliknet
å savnesavnethar savnet
å sette segsatte seghar satt seg 
å si oppsa opphar sagt opp
å sittesatthar sittet
å skadeskadethar skadet
å skillesskilteshar skiltes
å skje skjeddehar skjedd
å skjelveskalvhar skjelvet
å skjæreskar har skåret
å skynde segskyndet seghar skyndet seg
å skyteskjøthar skutt
å slappe avslappet avhar slappet av
å sittesatthar sittet
å slå slohar slått
å slå segslo seghar slått seg
å snusnuddehar snudd
å snu segsnudde seghar snudd seg
å snøsnøddehar snødd
å sole seg solte seghar solt seg
å spanderespandertehar spandert
å stengestengtehar stengt
å stjelestjalhar stjålet
å stoppestoppethar stoppet
å strevestrevde har strevd
å stå stohar stått
å svømmesvømtehar svømt
å sy syddehar sydd
å syklesyklethar syklet
å sykmeldesykmeldtehar sykmeldt
å tjenetjentehar tjent
å treffetraffhar truffet
å trivestrivdeshar trivdes
å trøstetrøstethar trøstet
å tørketørkethar tørket
å undersøkeundersøktehar undersøkt
å utdanne segutdannet seghar utdannet seg
å utlyseutlystehar utlyst
å velgevalgtehar valgt
å vifteviftethar viftet
å villevillehar villet
å vinnevanthar vunnet
å vokse oppvokste opphar vokst opp
å vurderevurdertehar vurdert
å ønskeønskethar ønsket
å øveøvdehar øvd


Tips fra Tine og Marianne til hvordan du kan trene på nye ord:

Was this article helpful?