Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

En liste med frekvente verb på A1-nivå 📕

Verbliste til deg som er på A1-nivå

Her ser du en oversikt over verb som er relevante å lære når du er på A1-nivå i norsk. Presens er ikke inkludert i denne tabellen fordi presens er veldig lett:

I presens tar alle verb +r :
å sove -> sover 😴
å smile -> smiler 😁
å kysse -> kysser 😘

INFINITIVPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM 
(hjelpeverb: har)
å arbeidearbeidethar arbeidet
å arrangerearrangertehar arrangert
å barbere segbarberte seghar barbert seg
å be om ba omhar bedt om
å begynnebegyntehar begynt
å bestemmebestemtehar bestemt
å bestillebestiltehar bestilt
å besøkebesøktehar besøkt
å betalebetaltehar betalt
å betybetyddehar betydd
å bliblehar blitt
å boboddehar bodd
å brukebruktehar brukt
å byggebyggethar bygget
å bærebarhar båret
å dansedansethar danset
å dradrohar dratt
å drikkedrakkhar drukket
å finnefanthar funnet
å flytteflyttethar flyttet
å forklareforklartehar forklart
å forståforstohar forstått
å fortellefortaltehar fortalt
å fortsettefortsattehar fortsatt
å frysefrøshar frosset
å få fikkhar fått
å føle segfølte seghar følt seg
å gigahar gitt
å gifte seggiftet seghar giftet seg

å gjøre

👉 uregelrett i presens: gjør

gjordehar gjort
å glede seggledet seg har gledet seg
å grue seggruet seghar gruet seg
å gråtegråthar grått
å gå gikkhar gått
å hahaddehar hatt
å handle handlethar handlet
å hengehanghar hengt
å hetehethar hett
å hilsehilstehar hilst
å hjelpehjalphar hjulpet
å hostehostethar hostet
å huskehuskethar husket
å høre hørtehar hørt
å jobbejobbethar jobbet
å joggejoggethar jogget
å kastekastethar kastet
å kjøpekjøptehar kjøpt
å klareklartehar klart
å klippekliptehar klipt
å kommekomhar kommet
å konsentrere segkonsentrerte seghar konsentrert seg
å kostekostethar kostet
å kunnekunnehar kunnet
å lagelagethar laget
å leggelahar lagt
å legge segla seghar lagt seg
å leie leidehar leid
å letelettehar lett
å levelevdehar levd
å leverelevertehar levert
å liggelå har ligget
å likeliktehar likt
å lånelåntehar lånt
å lærelærtehar lært
å løpe løphar løpt
å merkemerkethar merket
å måttemåttehar måttet
å møtemøttehar møtt
å møtesmøtteshar møttes
å pakkepakkethar pakket
å passepassethar passet
å pratepratethar pratet
å prøveprøvdehar prøvd
å pussepussethar pusset
å regneregnethar regnet
å reisereiste har reist
å ringeringtehar ringt
å roperoptehar ropt
å rydderydderhar ryddet
å seså har sett
å selgesolgtehar solgt
å sendesendtehar sendt
å servereservertehar servert
å sette sattehar satt
å si sahar sagt
å sittesatthar sittet
å skille segskilte seghar skilt seg
å skjeskjeddehar skjedd
å skjønneskjøntehar skjønt
å skriveskrevhar skrevet
å skulleskullehar skullet
å skynde segskyndet seghar skyndet seg 
å slappe avslappet avhar slappet av
å sluttesluttethar sluttet
å smake smaktehar smakt
å smilesmiltehar smilt
å sminke segsminket seghar sminket seg
å snakkesnakkethar snakket
å sovesovhar sovet
å spillespiltehar spilt
å spisespistehar spist

å spørre

👉 uregelrett i presens: spør

spurtehar spurt
å startestartethar startet
å stavestavethar stavet
å stole påstolte påhar stolt på
å studerestudertehar studert
å ståstohar stått
å stå oppsto opphar stått opp
å synessynteshar syntes
å søkesøktehar søkt
å tatokhar tatt
å tenketenktehar tenkt
å tjenetjentehar tjent
å treffetraffhar truffet
å trenetrentehar trent
å trengetrengtehar trengt
å trivestrivdeshar trivdes
å trotroddehar trodd
å undersøkeundersøktehar undersøkt
å varevartehar vart
å vaskevaskethar vasket
å vaske segvasket seghar vasket seg
å velgevalgtehar valgt
å venteventethar ventet
å villevillehar villet

å vite

👉 uregelrett i presens: vet

visstehar visst
å voksevokstehar vokst


Tips fra Tine og Marianne til hvordan du kan trene på nye ord:

Was this article helpful?