Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

En liste med frekvente verb på B1-nivå 📕

Verbliste til deg som er på B1-nivå

Her ser du en oversikt over verb som er relevante å lære når du er på B1-nivå i norsk. Vi må lære disse tre formene for å kunne bruke verbene. 

Presens er ikke inkludert i denne tabellen fordi presens er veldig lett:

I presens tar nesten alle verb +r :
å sove -> sover 😴
å smile -> smiler 😁
å kysse -> kysser 😘

Det er bare noen få verb i norsk som har uregelrett presens. Du finner dem også i denne tabellen. 

INFINITIVPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM
(hjelpeverb: har)
å arrangerearrangertehar arrangert
å arvearvethar arvet
å avtaleavtaltehar avtalt
å begrensebegrensethar begrenset
å behøvebehøvdehar behøvd
å beskyttebeskyttethar beskyttet
å bevarebevartehar bevart
å bevege segbeveget seghar beveget seg
å bli en del avble en del avhar blitt en del av
å bli innkalt ble innkalthar blitt innkalt
å bli inspirert avble inspirert avhar blitt inspirert av
å bli sagt oppble sagt opphar blitt sagt opp
å bry seg ombrydde seg omhar brydd seg om
å by påbydde påhar bydd på
å diskriminerediskriminertehar diskriminert
å drepedreptehar drept
å drive meddrev medhar drevet med
å ekskludereekskludertehar ekskludert
å eksplodereeksplodertehar eksplodert
å emigrereemigrertehar emigrert
å erteertethar ertet
å feirefeirethar feiret
å forandre segforandret seg har forandret seg
å forbedreforbedrethar forbedret
å forberedeforberedtehar forberedt
å foretrekkeforetrakkhar foretrukket
å forlateforlothar forlatt
å fungerefungertehar fungert
å fåfikkhar fått
å følge medfulgte medhar fulgt med
å følge med påfulgte med påhar fulgt med på
å gifte seggiftet seghar giftet seg
å glede seg tilgledet seg tilhar gledet seg til
å godkjennegodkjentehar godkjent
å gravegravdehar gravd
å ha behov forhadde behov forhar hatt behov for
å ha bruk forhadde bruk forhar hatt bruk for
å ha lite / mye å rutte medhadde lite / mye å rutte medhar hatt lite / mye å rutte med
å ha lyst tilhadde lyst tilhar hatt lyst til
å ha råd tilhadde råd til har hatt råd til
å hogge trærhogde trærhar hogd trær
å holde påholdt påhar holdt på
å holde på medholdt på medhar holdt på med
å holde seg for seg selvholdt seg for seg selvhar holdt seg for seg selv
å immigrereimmigrertehar immigrert
å innvandreinnvandrethar innvandret
å inkludereinkludertehar inkludert
å inspisereinspisertehar inspisert
å integrere segintegrerte seghar integrert seg
å intervjueintervjuethar intervjuet
å kaste bort tidkastet bort tidhar kastet bort tid
å kjempe forkjempet forhar kjempet for
å kle seg utkledde seg uthar kledd seg ut
å le seg i hjello seg i hjelhar ledd seg i hjel
å legge inn budla inn budhar lagt inn bud
å legge merke tilla merke tilhar lagt merke til
å legge til rette forla til rette forhar lagt til rette for
å lete etterlette etterhar lett etter
å lyse opplyste opphar lyst opp
å løfteløftethar løftet
å løse et problemløste et problemhar løst et problem
å masemastehar mast
å mosjoneremosjonertehar mosjonert
å nærme segnærmet seghar nærmet seg
å oppdraoppdrohar oppdratt
å oppfordreoppfordrethar oppfordret
å ordne segordnet seghar ordnet seg
å orkeorkethar orket
å overdriveoverdrevhar overdrevet
å overtaleovertaltehar overtalt
å planlegge

planla

har planlagt
å plassereplassertehar plassert
å pleie å pleide å har pleid å 
å pusse opppusset opp har pusset opp
å påvirkepåvirkethar påvirket
å redusereredusertehar redusert
å roperoptehar ropt
å roserostehar rost
å samlesamlethar samlet
å satse påsatset påhar satset på
å sende inn en søknadsendte inn en søknadsendte inn en søknad
å sette pris påsatte pris påhar satt pris på
å si opp noensa opp noenhar sagt opp noen
å skaffe seg jobbskaffet seg jobbhar skaffet seg jobb
å skifteskiftethar skiftet
å skille segskilte seghar skilt seg
å skille seg ut skilte seg uthar skilt seg ut
å skrike skrekhar skreket
å skryte avskrøt av har skrytt av
å slå seg nedslo seg nedhar slått seg ned
å spandere påspanderte påhar spandert på
å sparespartehar spart 
å sparke noensparkethar sparket
å stagnerestagnertehar stagnert
å starte for seg selvstartet for seg selvhar startet for seg selv
å stimulerestimulertehar stimulert
å stole påstolte påhar stolt på
å symboliseresymboliserte har symbolisert
å søke på en jobbsøkte på en jobbhar søkt på en jobb
å ta affære medtok affære medhar tatt affære med
å ta opp et låntok opp et lånhar tatt opp et lån
å ta seg av noentok seg av noenhar tatt seg av noen
å tenne påtente påhar tent på
å tilbytilbødhar tilbudt
å tilby noen en jobbtilbød noen en jobbhar tilbudt noen en jobb
å tilpasse segtilpasset seghar tilpasset seg
å tjenetjentehar tjent
å tolereretolerertehar tolerert
å treffestrefteshar treftes
å møtesmøtteshar møttes
å trivestrivdeshar trivdes
å truetruethar truet
å tråkke i salatentråkket i salatenhar tråkket i salaten
å trøstetrøstethar trøstet
å tulletullethar tullet
å tørreturtehar turt
å tøysetøysethar tøyset
å undertrykkeundertrykkethar undertrykket
å unngåunngikkhar unngått
å utvikle segutviklet seghar utviklet seg
å vurderevurdertehar vurdert
å vågevågethar våget
å være avhengig avvar avhengig avhar vært avhengig av
å være bekymret forvar bekymret forhar vært bekymret for
å være enigvar enighar vært enig
å være giftvar gifthar vært gift
å være gravidvar gravidhar vært gravid
å være i dårlig humørvar i dårlig humørhar vært i dårlig humør
å være kronisk sykvar kronisk sykhar vært kronisk syk
å være lei avvar lei avhar vært lei av 
å være målbevisstvar målbevissthar vært målbevisst
å være opptatt av var opptatt avhar vært opptatt av
å være på jakt ettervar på jakt etterhar vært på jakt etter 
å være på utkikk ettervar på utkikk etterhar vært på utkikk etter
å være realistiskvar realistiskhar vært realistisk
å være skiltvar skilthar vært skilt
å være sosialvar sosial har vært sosial
å være søvnigvar søvnighar vært søvnig
å være uenigvar uenighar vært uenig
å være ukonsentrertvar ukonsentrerthar vært ukonsertrert
å være vant tilvar vant til har vært vant til 
å ødeleggeødela har ødelagt

Tips fra Tine og Marianne til hvordan du kan trene på nye ord:

Was this article helpful?